Komisijos, tarybos

VALDYMO STRUKTŪRA

Lopšelio – darželio „Delfinas“ organizacinę struktūrą sudaro trys lygmenys:

Nuolatinio valdymo lygmuo – direktorė Laima Žiuikienė (II vadybinė kategorija), direktorės pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė (švietimo vadyba, viešasis administravimas magistro laipsnis), direktorės pavaduotoja ūkiui Ingrida Dargužė (ekonomokos magistro laipsnis).

Periodinio valdymo lygmuo – metodinė taryba; lopšelio – darželio „Delfinas“ direktoriaus įsakymu sudaromos komisijos ar darbo grupės.

Metodinė taryba – skatina inovacijų paiešką ir patirties slaidą. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinkta pirmininkė – auklėtoja Asta Mauzienė.

Savivaldos lygmuo – įstaigos taryba; pedagogų taryba; vaikų taryba; tėvų taryba; dvi profsąjungos.

Įstaigos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. Įstaigos tarybos pirmininkė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Raimonda Paldavičienė.

Pedagogų taryba – aptaria, analizyuoja įstaigos ugdymo procesą, numato šio proceso tobulinimo būdus. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorė Laima Žiubikienė.

Vaikų taryba – padeda įvertinti, išgirsti vaikų poreikius, interesus. Teiktia pasiūlymus direktorei, darželio tarybai, gamtosauginiam komitetui, kaip tenkinti vaikų poreikius ir interesus, aktyviai dalyvauja planuojant ir organizuojant darželio genginius. Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė.

Tėvų taryba – palaiko pedagogų, vadovų ryšius su vaikų tėvais. Teikia siūlymus pedagoginio proceso gerinimui, tobulinimui. Talkina ugdomosios aplinkos kūrimo ir atnaijinimo procese. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą sudaro visų grupėse išrinktų tėvų komitetų pirmininkai.

Dvi profsąjungos – inicijuoja pokyčius bendruomenėje, užtikrina kolektyvinės sutarties vykdymą. AB “Mažeikių nafta” profesinės sąjungos atstovė Regina Kulbickienė ir LMŠMPS atstovė Gitana Darginavičienė.

LOPŠELYJE – DARŽELYJE VEIKIA KOMISIJOS:

Vaiko gerovės (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu);

Atestacijos (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu);

Inventorizacijos (veiklą reglamentuoja darželio inventorizacijos tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu).