Komisijos, tarybos

Įstaigos taryba
Aukščiausia darželio savivaldos institucija, telkianti auklėtinių tėvus, pedagogus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.
Įstaigos  tarybos pirmininkė – auklėtoja metodininkė Raimonda Paldavičienė;
Narės: auklėtojos Regina Kulbickienė ir Virginija Dokšienė, auklėtojos padėjėja Vilija Tamošauskienė, vyr. slaugytoja Liuda Ruzgienė, ugdytinių mamos  – Edita Gaižauskienė ir Jūratė Eičinienė.
 
 
Metodinė taryba
Skatina inovacijų paiešką  ir patirties sklaidą.
Pirmininkė – auklėtoja Asta Mauzienė;
Narės – auklėtojos Daiva Elekšienė ir Raisa Vaičiuvienė.
 
 
Pedagogų taryba
Aptaria, analizuoja įstaigos ugdymo procesą, numato šio proceso tobulinimo būdus.
Pirmininkė – direktorė Laima Žiubikienė;
Narės – visos įstaigoje dirbančios pedagogės.
 
 
Vaikų taryba
Padeda  įvertinti, išgirsti ir įvertinti vaikų poreikius, interesus. Teikia pasiūlymus direktorei, darželio tarybai, gamtosauginiam komitetui, kaip tenkinti vaikų poreikius ir interesus, aktyviai dalyvauja planuojant ir organizuojant darželio renginius.
Pirmininkė – lopšelio-darželio  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė.
 
 
Tėvų taryba
Palaiko  pedagogų, vadovų ryšius su vaikų tėvais. Teikia siūlymus dėl pedagoginio proceso  gerinimo, tobulinimo. Talkina ugdomosios aplinkos kūrimo ir atnaujinimo procese.
 
 
Lopšelyje-darželyje veikia dvi profesinės sąjungos, kurios inicijuoja pokyčius bendruomenėje, užtikrina kolektyvinės sutarties vykdymą.