Ugdymo programos

 
Mažeikių lopšelyje – darželyje ,,Delfinas" vaikai ugdomi pagal  Mažeikių lopšelio – darželio ,,Delfinas" ikimokyklinio ugdymo(si) programą (2012 m.), į kurią integruotos:
  • Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų programa (1999 m.);
  • Tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa (2007 m.);
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa (2008 m.).
 
 
Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal Bendrąsias švietimo programas ir išsilavinimo standartus, kurie apibrėžia kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę.
 
 
Žaidimas - vaiko gyvenimas , mokymasis būti žmogumi. Žaisdamas vaikas atskleidžia visas savo galimybes ir gebėjimus.
 
 
Sveikatos stiprinimas ir saugojimas darželyje vyksta per vaiko savaiminį judėjimą, aktyvumą aplinkoje, žaidimus, pasivaikščiojimus, kūno kultūros valandėles ir kt. Veiklos metu, mokoma pačius vaikus rūpintis savo saugumu ( socialiniu, psichologiniu, fiziniu).
 
Gamtos pažinimas, gamtosauga. Vaikai bendraudami su gamta, tyrinėdami, atskleisdami gamtos paslaptis, spręsdami problemas, semiasi grožio, gėrio, doros ir meilės, įgyja pirmuosius darbo pradmenis.
 
 
Meninė veikla  darželyje padeda žengti vaikui pirmuosius žingsnius į meno pasaulį, įprasminti save. Darželio veikla plėtojama, palaikant senas ir nuolat kuriant naujas tradicijas.
 
 
Programos
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai" (2008 m.)