Virtuali (fotografijų) metodinių priemonių paroda ,,Matematika – ne tik skaičiai…“

Ilgalaikės programos „Pažangi vadybinė praktika ir pedagoginės inovacijos darželyje“
VI modulis - Rajoninės ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojų/specialistų geroji patirtis: virtualios (fotografijų) metodinių priemonių parodos ,,Matematika – ne tik skaičiai…“

RAJONINĖS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ/SPECIALISTŲ VIRTUALIOS (FOTOGRAFIJŲ) METODINIŲ PRIEMONIŲ

PARODOS ,,MATEMATIKA – NE TIK SKAIČIAI…“

NUOSTATAI

I.      BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rajoninės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų virtualios metodinių priemonių (fotografijų) parodos ,,Matematika-ne tik skaičiai …“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Parodą organizuoja Mažeikių lopšelis-darželis “Delfinas”, Mažeikių švietimo centras. Informacija apie parodą ir parodos nuostatai skelbiami Mažeikių lopšelio-darželio “Delfinas” interneto svetainėje https://www.darzelisdelfinas.lt/

I.      TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Parodos tikslas–kurti metodines priemones ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiavimo, matavimo ir problemų sprendimo gebėjimams stiprinti.

4. Uždaviniai:

4.1.   Skatinti pedagogų kūrybinę iniciatyvą, originalumą, kuriant ir populiarinant matematinių gebėjimų ugdymui skirtas metodines priemones.

4.2.   Dalintis gerąja patirtimi, idėjomis bei praktiniais pavyzdžiais, plėtoti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų.

4.3. Rengti metodinių priemonių nuotraukų su aprašymais virtualią parodą.

II.     DALYVIAI

5.   Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai.

III. PARODOS ORGANIZATORIAI

6. Parodą organizuoja Mažeikių lopšelis-darželis “Delfinas”, P.Cvirkos g. 40, LT-89233, Mažeikiai, tel. +370 682 15485, el. p. jolantagraziene@gmail.com

7. Parodos iniciatorė ir koordinatorė Mažeikių lopšelio-darželio “Delfinas” direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė.

8. Organizacinė grupė:

8.1.   Švietimo pagalbos specialistė (logopedė) Eglė Dargytė, tel.  +370-624-21452,                    el. p. eglute0123@gmail.com

8.2. Švietimo pagalbos specialistė (logopedė) Eglė Norvaišienė, tel. +370-604-18055 glutenorvaisiene@gmail.com  

IV.  PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

9. Parodai pateikiama: 1-2 metodinės priemonės nuotraukos ir trumpas aprašymas (Word dokumente, šriftas Time New Roman, 12 dydis) užpildant dalyvio anketą (1 priedas),  ir siunčia elektroniniu paštu: jolantagraziene@gmail.com  

10. Parodai siunčiamų metodinių priemonių skaičius neribojamas.

11. Dalyviai metodinių priemonių nuotraukas parodai pristato iki 2021 m. kovo 21 d.

12. Visų siunčiamų fotografijų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG).

13. Virtualios parodos sukurtas pristatymas  bus įkeltas YouTube platformoje (nuorodos bus atsiųstos parodos dalyviui nurodytu elektroniniu paštu).

14. Parodos dalyviai registruojasi elektroninėje renginių registracijos sistemoje „Semi plius“ https://www.semiplius.lt/

V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.  Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.

16. Parodos organizatorius pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai ir parodos dalyvių vardus ir pavardes skelbti Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ interneto svetainėje https://www.darzelisdelfinas.lt/    bei YouTube platformoje.

17. Parodoje dalyvavusiems mokytojams bus išsiųsti  Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ direktoriaus padėkos raštai elektroniniu paštu.

18. Vadovaujantis Mažeikių švietimo centro metodinės veiklos pažymų išdavimo tvarka Parodos organizatoriams bei dalyviams renginių registracijos sistemoje „Semi plius“ https://www.semiplius.lt/ bus išduodama elektroninė pažyma.

 

SUDERINTA                                                                                           

Mažeikių švietimo centro                                                                 

L. e. direktorė

Laima Žilinskienė

2021-02-22

1 priedas

RAJONINĖS IMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS

MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ VIRTUALIOS (FOTOGRAFIJŲ) METODINIŲ PRIEMONIŲ PARODOS ,,MATEMATIKA – NE TIK SKAIČIAI…“

DALYVIO ANKETA

Pedagogo/švietimo pagalbos specialisto vardas, pavardė

Ugdymo įstaiga

Priemonės pavadinimas

Trumpas priemonės aprašymas

Elektroninis paštas

 images

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

RAJONINĖ NUOTOLINĖ KONFERENCIJA „INOVACIJŲ ĮGYVENDINIMO REALIJOS MAŽEIKIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE: GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“

Ilgalaikės programos „Pažangi vadybinė praktika ir pedagoginės inovacijos darželyje“
V modulis - Inovacijų įgyvendinimo realijos Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose: gerosios patirties sklaida

RAJONINĖ NUOTOLINĖ KONFERENCIJA

INOVACIJŲ ĮGYVENDINIMO REALIJOS MAŽEIKIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE: GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Konferencija skirta Mažeikių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams siekiant plėsti inovatyvaus ugdymo galimybes, būdus, ugdant kūrybiškus, mąstančius ir smalsius šiuolaikinius vaikus.

KVIETIMAS

Kviečiame švietimo įstaigų vadovus, švietimo pagalbos specialistus, pedagogus, dirbančius su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, dalyvauti rajoninėje konferencijoje.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rajonininės konferencijos “Pažangi vadybinė praktika ir pedagoginės inovacijos darželyje” nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslą, uždavinius, rengėjus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Konferencijos rengimo darbo grupė:

Mažeikių lopšelio-darželio “Delfinas” direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė;

Mažeikių lopšelio-darželio “Delfinas” logopedė Eglė Dargytė;

Mažeikių lopšelio-darželio “Delfinas” logopedė Eglė Norvaišienė.

3. Konferencijos koordinatorė –Mažeikių lopšelio-darželio “Delfinas” direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė.

II. KONFERENCIJOS PARTNERIAI

4. Mažeikių švietimo centras.

III. TIKSLAS

5. Skleisti gerąją darbo patirtį pateikiant inovatyvias idėjas bei galimybes ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.

IV. UŽDAVINIAI

6. Suburti Mažeikių rajono mokytojus, dirbančius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, bendram dialogui ir tolimesnei pedagoginei veiklai.

7. Skatinti pedagogus bendradarbiauti pateikiant inovatyvius ikimokyklinio ir priešmokyklinio veiklos organizavimo modelius, užtikrinant ugdymo kokybę ir atliepiant į vaikų ugdymo(si) poreikius.

8. Pasidalinti gerąja ugdymo praktika: inovatyviomis idėjomis, taikymu praktikoje, metodais ir priemonėmis.

V. KONFERENCIJOS TEMATIKA

9. Inovatyvių sprendimų panaudojimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese, taikant netradicines ar/ir neįprastas aplinkas.

10. Kūrybiniai sumanymai, jų įgyvendinimo sėkminga patirtis, organizuojant vaikų, jų šeimų bei įstaigos bendruomenės bendradarbiavimą.

11Inovatyvių mokymosi metodų taikymas ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus.

VI. DALYVIAI

12. Konferencijoje Mažeikių rajono švietimo įstaigų vadovai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai.

VI. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA

13. Konferencija vyks 2021 m. kovo 30 d.

14. Konferencijos pradžia 13.00 val.

15. Registracija vykdoma per SEMI+

16.Konferencija vyks Zoom platformoje. Užsiregistravusius į konferenciją informuosime asmeniškai, išsiųsdami el. paštu patvirtinimą.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Konferencijos dalyviams, pranešėjoms bus išduotos pažymos.

18. Konferencijos dalyvio mokestis už pažymą 2 Eur.

19. Iškilus klausimams skambinti tel. +370 682 15485 – Mažeikių lopšelio- darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė.

download

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Padėka lopšelio-darželio “Delfinas” bendruomenei

151216359_2151156035014804_2234803445177611645_o

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

PU “KAČIUKŲ” grupės žiedeliai Lietuvai

https://darzelistraukinukas.lt/…/2021/01/TL3-psl.jpg…

TL3-psl

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Kūrybinis darbelis ,,Vazelė “

Nuostabiais darbeliais papuošėme darželyje organizuojamą parodėlę "Su gimtadieniu, Lietuva"!

151665409_785481135654964_6909952785763448358_n 152541336_785481095654968_6819605553075897482_n 151113808_785481168988294_879536014834235342_n 151523888_785481075654970_7759767140648984681_n
 

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

STEAM veikla “Voveriukų” grupėje

Geometrinių formų viduje sudėlioti ornamentai. Mokėmės atvaizduoti juos išorinėje formos pusėje ,,veidrodiniu" būdu spalvotų juostelių ir ledų pagaliukų pagalba.

.152082915_248547583467299_8141520587408638591_n152439653_248549130133811_443425460108294898_o151235714_248547483467309_3410760982613842129_o

151546151_248547723467285_6046201415871315316_o151775565_248547850133939_1995007825539360635_n151808785_248548860133838_5442812663757926983_n151829525_248549010133823_9116143497639121036_o151954121_248548540133870_2275954705581405257_n151987225_248547976800593_3464401127929751632_o

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Mažieji tyrinėtojai

Aktyviai tyrinėjame aplinką, įvaldome tyrinėjimo būdus: stebėjimą, bandymą, klausinėjimą; mąstome ir samprotaujame apie tai, ką pastebėjome, atradome, pajutome, patyrėme.

150503249_335759281062876_4263503428666136498_n 150503249_441251816994259_3287686753737842866_n 150546433_435955587829611_9119732466412866283_n 150087428_262847048614373_1900956242307800345_n 150183954_467159207650952_4702294035483181074_n 150421068_2941431542765690_8622157787367424412_n

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Besimokančių darželių tinklas

Mažeikių lopšelio-darželio “Delfinas" 43 bendruomenės narių prisijungė į Besimokančių Darželių Tinklą. BDT organizuoja ir vykdo 72 valandų programą, kuri skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms. Programos tikslas – prisidėti prie Lietuvos darželių pedagogų inovatyvaus ir kūrybiško ugdymo proceso organizavimo ir įgyvendinimo, pedagogų asmeninių ir profesinių kompetencijų stiprinimo ir tobulinimo, gerosios patirties dalinimosi tarp Lietuvos darželių.

151213320_193717165871953_466045984419224870_n150590876_218172083341751_9108886308227609011_n

150709017_760238824928620_1433616207258878089_n 150771693_419601082480485_542503767664812961_n

151177970_193717242538612_4003364324639055392_n

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Lietuva, su gimtadieniu!

150690078_5743634712328902_8297077108528904515_n 151228850_5743638015661905_2088698125286960591_n 151263329_5743634875662219_5513768824521680750_n

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti

Mes mylim Lietuvą!!!

149013424_781572432712501_2028502890686117227_n 149034688_781572716045806_5991538463566889416_n 149038163_781572646045813_316955962120033514_n 149160141_781572299379181_8833703901514730458_n 149223723_781572799379131_4691503911071675729_n 149422451_781572386045839_7256893136433989677_n 149494658_781572556045822_5721100528914900148_n 149531172_781572756045802_2833690878905619460_n 149823769_781572259379185_2302453504836503600_n 150025228_781572479379163_4419118114572414845_n 150258510_783423319194079_1020140053937190444_n 150259942_783423115860766_2913592903452025679_n 150322020_783423142527430_8814998007392467003_n 150575329_783423192527425_7909083010871614717_n 150972158_783423279194083_879136325786398025_n  151263304_783423245860753_8916784583726955348_n151081077_783423055860772_986481417946318361_n

Kategorija: Naujienos  Atsiliepimai uždrausti