Apie mus

 

Logotipas

     Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įsteigtas 1987 m. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais bei Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ nuostatais, patvirtintais Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-361.

     Lopšelis-darželis „Delfinas“ yra bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

     Įstaigoje veikia 12 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 7 ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus. Grupių veiklos trukmė – 10,5 val. Veikia 12 valandų budinti grupė. 20182020 m. vaikų skaičiaus vidurkis – 204 vaikai. 

     Lopšelis-darželis „Delfinas” ugdomąją veiklą organizuoja pagal įstaigos pedagogų parengtą Ikimokyklinio ugdymo(si) programą, priešmokyklinio ugdymo grupės dirba pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Įstaigos mokytojai yra sukaupę didelę etnokultūros, gamtosaugos, vaikų sveikatinimo patirtį.

     Filosofija

Mes pasitinkame kiekvieną vaiką atvira širdimi ir drauge kuriame tobulą vaikystę.

     Vizija    

Nuolat mokytis teikti kvalifikuotą ugdymą vaikams, tobulinti bendražmogiškąsias vertybes.

     Misija

Kuriame atvirą, susitelkusią kaitai, besimokančią draugišką bendruomenę. Ieškome sąsajų tarp sveikatos, ekologijos ir dvasinių vertybių. Tobuliname šeimos ir darželio partnerystės ryšius.                                

     Vertybės:

 • Vaiko gerovė - aktyvus, kūrybiškas ugdytinio dalyvavimas ugdymo procese, lyderystės formavimas, komandinis darbas.
 • Sveikata - aplinkos kūrimas stiprinant fizinę ir psichinę sveikatą.
 • Tobulėjimas - atviri naujovėms, kurias taikome darbe, mokomės ir dalijamės sukaupta patirtimi.
 • Pagarba - kiekvienam bendruomenės nariui, bendraujant, bendradarbiaujant ir susitariant bei laikantis sąžiningumo principo.

STEIGĖJAS

 

Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija –Mažeikių rajono savivaldybės taryba 

 (http://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/taryba/tarybos-nariai/) 

 

SOCIALINIAI PARTNERIAI

 • Klaipėdos universitetas  (https://www.ku.lt); 
 • VU Šiaulių akademija (https://www.sa.vu.lt);
 • Gamtosauginių mokyklų programa | Lietuvos žaliųjų judėjimas  (https://gamtosauginesmokyklos.lt);
 • Mažeikių darželis-mokykla „Kregždutė“ (http://www.kregzdute.lt);
 • Mažeikių lopšelis-darželis „Pasaka“ (https://www.ldpasaka.lt);
 • Mažeikių lopšelis – darželis „Linelis“ (https://linelis.eu/);
 • Mažeikių lopšelis – darželis „Saulutė“ (https://ldsaulute.lt/);
 • Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru (http://mazeikiuvsb.lt/);
 • Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla (http://www.kjagminomok.lt);
 • Mažeikių Pavasario progimnazija (http://www.pavasaris.mazeikiai.lm.lt/);
 • Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (https://www.svietimoprofsajunga.lt);
 • Mažeikių švietimo centras (https://scmazeikiai.lt).