Komisijos, tarybos

VALDYMO STRUKTŪRA

Lopšelio – darželio „Delfinas“ organizacinę struktūrą sudaro trys lygmenys:

Nuolatinio valdymo lygmuo – direktorė Laima Žiubikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė (švietimo vadyba, viešasis administravimas magistro laipsnis), direktorės pavaduotoja ūkiui Ingrida Dargužė (ekonomokos magistro laipsnis).

Periodinio valdymo lygmuo – metodinė taryba; lopšelio – darželio „Delfinas“ direktoriaus įsakymu sudaromos komisijos ar darbo grupės.

Metodinė taryba – skatina inovacijų paiešką ir patirties slaidą. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinkta pirmininkė – auklėtoja metodininkė Asta Mauzienė.

Savivaldos lygmuo – įstaigos taryba; pedagogų taryba; vaikų taryba; tėvų taryba;  profsąjunga.

Įstaigos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. Įstaigos tarybos pirmininkė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ekspertė Regina Kulbbickienė.

Pedagogų taryba – aptaria, analizuoja įstaigos ugdymo procesą, numato šio proceso tobulinimo būdus. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorė Laima Žiubikienė.

Vaikų taryba – padeda įvertinti, išgirsti vaikų poreikius, interesus. Teiktia pasiūlymus direktorei, darželio tarybai, gamtosauginiam komitetui, kaip tenkinti vaikų poreikius ir interesus, aktyviai dalyvauja planuojant ir organizuojant darželio genginius. Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gražienė.

Tėvų taryba – palaiko pedagogų, vadovų ryšius su vaikų tėvais. Teikia siūlymus pedagoginio proceso gerinimui, tobulinimui. Talkina ugdomosios aplinkos kūrimo ir atnaijinimo procese. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetą sudaro visų grupėse išrinktų tėvų komitetų pirmininkai.

Profsąjunga – inicijuoja pokyčius bendruomenėje, užtikrina kolektyvinės sutarties vykdymą. LMŠMPS atstovė auklėtoja metodininkė Gitana Darginavičienė.

LOPŠELYJE – DARŽELYJE VEIKIA KOMISIJOS:

Vaiko gerovės (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu);

Atestacijos (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu);

Inventorizacijos (veiklą reglamentuoja darželio inventorizacijos tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu).