Laisvos vietos

Reikalingas vaikų maitinimo ir higienos specialistas

Lopšeliui-darželiui „Delfinas“ reikalingas vaikų maitinimo ir higienos specialistas (1 etatas).

Pareigybės lygis – B.

Pareigybės paskirtis – vykdyti sveikatos priežiūrą. Užtikrinti įstaigai keliamų sanitarinių-higienos reikalavimų veiklų vykdymą. Rengti perspektyvinį, dienos valgiaraštį ir derinti teisės aktų nustatyta tvarka, prižiūrėti ir užtikrinti reikiamą maisto kokybę. Vykdyti maisto produktų ir sandėliavimo kontrolę, maisto tvarkymo vietos, gamybos proceso, patiekalų išdavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktams vertinimą.

Darbuotojas, einantis vaikų maitinimo ir higienos specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį nei aukštesnysis išsilavinimą, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos misterijos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sanitarinius-higieninis, sveikatos saugos reikalavimus; sanitarinius-higieninius reikalavimus, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe; atskirų maisto produktų poveikį žmogaus organizmui, kaip tinkamai derinti maisto produktus tarpusavyje; mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimo taisykles; sugebėti savarankiškai organizuoti darbą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS „Word“, MS „Excel“, MS „Outlook“, MS „Internet Explorer“ ir kt.

Pagrindinės funkcijos: kontroliuoja lopšelio-darželio maitinimo organizavimą, patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę, vaiko sveikatos apsaugą; kasdien sudaro valgiaraštį; ruošia technologines korteles ir receptūrą; kontroliuoja, kad virtuvėje maistas būtų paruoštas pagal technologines korteles ir sudarytą valgiaraštį; registruoja vaikų lankomumą; kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę ir laikymą, prižiūri, kad būtų laikomasi produktų realizavimo terminų; rūpinasi pirmos pagalbos įstaigoje esančių vaistinėlių atnaujinimu; tvarko atitinkamą medicininę dokumentaciją; darbuotojams ar vaikams suteikia pirmąją medicininę pagalbą; organizuoja savalaikius higieninių ir pirmosios pagalbos mokymus; kontroliuoja, kad visi darbuotojai, vaikai laiku pasitikrintų sveikatą; veda nemokamo maitinimo apskaitą; veda įstaigoje pageidaujančių maitintis darbuotojų atsiskaitymo apskaitą; rengia ir įgyvendina įstaigoje sveikatos, higienos ir maitinimo organizavimo ir priežiūros tvarkas.

Pageidautina turėti šio darbo patirties.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

4. gyvenimo aprašymą;

5. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami lopšelyje-darželyje „Delfinas“ (Lopšelis-darželis ,,Delfinas", P.Cvirkos g. 40, LT-89233, Mažeikiai)

Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Išsamesnė informacija: direktorės telefonas: 8 443 74760, mob.8 683 06730, el. paštas: delfinas@meganet.lt

Bendras telefonas: 8 443 75450 , el.paštas: info@delfinas.harvista.lt)

 

 

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ direktoriaus pareigoms eiti

Konkurso paskelbimo data 2020 m.  balandžio 7 d.

Atranka vyks 2020 m. rugsėjo 23 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,4-11,7 bazinio dydžio

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 

1. Lopšelio-darželio direktorius privalo:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

1.2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

1.3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

1.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;

1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

1.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

1.8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

1.9. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų valdymą ir darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandaros ir švietimo veiklos pradus.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

      

     1. prašymą dalyvauti konkurse;

     2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančiu dokumentų  kopijas;

     3. gyvenimo aprašymą, parengtą  Europass CV formatu lietuvių kalba;

     4. vadovavimo Mažeikių lopšeliui-darželiui „Delfinas“ gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos  švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostato apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas).Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

     5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, (toliau- kompetencijų vertinimo ataskaita) kopiją;

     6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

     7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

     8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;

     9. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

     10. privačių interesų deklaraciją.

 

    Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt  iki 2020 m. rugsėjo 10 d. įskaitytinai.

    Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.              

      Pretendentas, pateikęs  prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt).

      Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

 

Telefonas pasiteirauti – (8 443)  98 248, (8 652) 18836.