VEIKLOS DOKUMENTAI

BENDRI VEIKLOS DOKUMENTAI:

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Lopšelio – darželio DELFINAS nuostatai

Mažeikių lopšelio – darželio Delfinas tarybos nuostatai

Kolektyvinė sutartis 2020-08-14

Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos lopšelio-darželio Delfinas tvarka

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo lopšelyje-darželyje Delfinas tvarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio Delfinas lygių galimybių politika

Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Mažeikių vaikų lopšelio-darželio "Delfinas" nuostatai

Mažeikių lopšelio-darželio "Delfinas" vidaus tvarkos taisyklės

Mažeikių lopšelio – darželio „Delfinas“ darbo užmokesčio apmokėjimo sistema

Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių lopšelyje – darželyje „Delfinas“, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS DELFINAS

ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES 

_BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS_

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BE I DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

 Pedagogų-etikos-koddeksas-2018-m.

UGDOMOJO PROCESO ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI:

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VGK-veiklos-Aprašas 2020