Ugdymo programos

LOPŠELYJE-DARŽELYJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS, ILGALAIKIAI PROJEKTAI:

Mažeikių lopšelio – darželio „Delfinas “Ikimokyklinio ugdymo(si) programa;

- Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (6-7 m. vaikams);

- Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“;

- Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo Gamtosauginių mokyklų programa

- ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencinė  programa“;

- Vaikų sveikatą stiprinančių mokyklų projektas „Sveika mokykla“;

- Įstaiga yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė;

- Įstaiga taip pat yra Respublikinės ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) narė.

Žaidimas - vaiko gyvenimas, mokymasis būti žmogumi. Žaisdamas vaikas atskleidžia visas savo galimybes ir gebėjimus.

Sveikatos stiprinimas ir saugojimas darželyje vyksta per vaiko savaiminį judėjimą, aktyvumą aplinkoje, žaidimus, pasivaikščiojimus, kūno kultūros valandėles ir kt. Veiklos metu, mokoma pačius vaikus rūpintis savo saugumu ( socialiniu, psichologiniu, fiziniu).

 
Gamtos pažinimas, gamtosauga. Vaikai bendraudami su gamta, tyrinėdami, atskleisdami gamtos paslaptis, spręsdami problemas, semiasi grožio, gėrio, doros ir meilės, įgyja pirmuosius darbo pradmenis.
 
Meninė veikla  darželyje padeda žengti vaikui pirmuosius žingsnius į meno pasaulį, įprasminti save. Darželio veikla plėtojama, palaikant senas ir nuolat kuriant naujas tradicijas.