Ugdymo programos

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa apibrėžia priešmokyklinio ugdymo paskirtį, tikslą ir uždavinius, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymo(si) turinio gaires, pasiekimų lygių požymius ir vaikų pasiekimų vertinimą.

Bendrųjų programų mokymo(si) turiniu ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Visos kompetencijos tarpusavyje susijusios, jos ugdomos integraliai. Jų ugdymo rezultatai nurodyti dalykų pasiekimų raidos aprašymuose.

Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis programoje numatytas kompetencijas.

qrcode_smsm.lrv.lt Priešmokyklinio kompetencijų aprašas (4)

Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01) (5)

Ar priešmokyklinio amžiaus vaikai yra vertinami?

Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.

Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Pirmasis vertinimas turi būti atliktas per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai.

Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos, administracijos atstovai, kiti specialistai.

Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus. Rekomendacija parengiama pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede pateiktą formą. Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo ir patvirtinta mokyklos vadovo.

Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais buvo 5 metai, tai vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS, ILGALAIKIAI PROJEKTAI:

Mažeikių lopšelio – darželio „Delfinas “Ikimokyklinio ugdymo(si) programa;

- Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (6-7 m. vaikams);

- Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“;

- Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo Gamtosauginių mokyklų programa;

- Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencinė  programa;

- Vaikų sveikatą stiprinančių mokyklų projektas „Sveika mokykla“;

- Įstaiga yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė;

- Įstaiga taip pat yra Respublikinės ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) narė.

- Tarptautinis projektas "Vaiko kelias į gražią kalbą" ;

-  Respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas "Žaidimai moko".

Žaidimas - vaiko gyvenimas, mokymasis būti žmogumi. Žaisdamas vaikas atskleidžia visas savo galimybes ir gebėjimus.

Sveikatos stiprinimas ir saugojimas darželyje vyksta per vaiko savaiminį judėjimą, aktyvumą aplinkoje, žaidimus, pasivaikščiojimus, kūno kultūros valandėles ir kt. Veiklos metu, mokoma pačius vaikus rūpintis savo saugumu ( socialiniu, psichologiniu, fiziniu).

Gamtos pažinimas, gamtosauga. Vaikai bendraudami su gamta, tyrinėdami, atskleisdami gamtos paslaptis, spręsdami problemas, semiasi grožio, gėrio, doros ir meilės, įgyja pirmuosius darbo pradmenis.

Meninė veikla  darželyje padeda žengti vaikui pirmuosius žingsnius į meno pasaulį, įprasminti save. Darželio veikla plėtojama, palaikant senas ir nuolat kuriant naujas tradicijas.