Ugdymo programos

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia mokyklos komanda, darbo grupė. Prieš rengdami programą vadovai ir mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, švietimo pagalbos specialistai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką yra parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.

Norintiems padidinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę Lietuvoje Metodinėse rekomendacijose dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės pateikiamos galimos įvairių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių alternatyvos.

knyga – rekomendacijos

PROGRAMA

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

priesmok_ugd_programa_2002

Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių (išimtiniais atvejais – dvejų) metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 5 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Jei vaikas ugdomas tik namie, tėvai (globėjai) informuojami apie priešmokyklinio ugdymo naujoves, konsultuojami svarbiais vaiko ugdymo klausimais, tėvams (globėjams) pageidaujant vaikui teikiama korekcinė ar kita specialioji pagalba.

Pagrindinės priešmokyklinio ugdymo nuostatos išdėstytos Priešmokyklinio ugdymo koncepcijoje. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje. Institucinis priešmokyklinis ugdymas ypač rekomenduotinas labai užimtų tëvų, uždaresnėje, vien šeimos aplinkoje augantiems, tautinių bendrijų ir imigrantų, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams bei vaikams iš socialinės rizikos grupių šeimų.
Priešmokyklinės grupės veikia ikimokyklinio ugdymo įstaigose arba bendrojo lavinimo mokyklose. Išimtiniais atvejais jos gali būti įkurtos kitos paskirties švietimo ar kultūros įstaigose ir privačiuose namuose.
Priešmokyklinėje grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja ši bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Joje nusakyti pagrindiniai vaikų nuo 5 iki 6/7 metų ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetencijos, nurodytos vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai, teikiantys galimybę per vienerius metus pasiruošti vaikui mokyklai.
Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Pedagogas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko ar vaikų grupės ugdymosi poreikius, buvimo grupėje trukmę (visos ar pusės dienos), lanksčiai naudojasi bendrąja programa, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį bei metodus.
Programa taip pat skiriama tėvams (globėjams), ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, šeimos konsultantams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojams. Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas.
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa neatsiejamai susijusi su Priešmokyklinio ugdymo(si) standartu. Ją papildo ir sukonkretina Metodinės priešmokyklinio ugdymo rekomendacijos.

Informacija: https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/bendroji-priesmokyklinio-ugdymo-ir-ugdymosi-programa/12214

LOPŠELYJE-DARŽELYJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS, ILGALAIKIAI PROJEKTAI:

Mažeikių lopšelio – darželio „Delfinas “Ikimokyklinio ugdymo(si) programa;

- Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (6-7 m. vaikams);

- Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“;

- Tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo Gamtosauginių mokyklų programa;

- Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencinė  programa;

- Vaikų sveikatą stiprinančių mokyklų projektas „Sveika mokykla“;

- Įstaiga yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė;

- Įstaiga taip pat yra Respublikinės ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) narė.

- Tarptautinis projektas "Vaiko kelias į gražią kalbą" ;

-  Respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas "Žaidimai moko".

Žaidimas - vaiko gyvenimas, mokymasis būti žmogumi. Žaisdamas vaikas atskleidžia visas savo galimybes ir gebėjimus.

Sveikatos stiprinimas ir saugojimas darželyje vyksta per vaiko savaiminį judėjimą, aktyvumą aplinkoje, žaidimus, pasivaikščiojimus, kūno kultūros valandėles ir kt. Veiklos metu, mokoma pačius vaikus rūpintis savo saugumu ( socialiniu, psichologiniu, fiziniu).

Gamtos pažinimas, gamtosauga. Vaikai bendraudami su gamta, tyrinėdami, atskleisdami gamtos paslaptis, spręsdami problemas, semiasi grožio, gėrio, doros ir meilės, įgyja pirmuosius darbo pradmenis.

Meninė veikla  darželyje padeda žengti vaikui pirmuosius žingsnius į meno pasaulį, įprasminti save. Darželio veikla plėtojama, palaikant senas ir nuolat kuriant naujas tradicijas.