Vaiko maitinimas

Valgiaraštis spalio 21-25d.

Valgiaraštis spalio 14-18d.

Valgiaraštis spalio 7-11d.

Valgiarašt. rugs 30d.-spalio 4d.

Mažeikių lopšelio-darželio "Delfinas" vaikų maitinimo grafikas 2019-2020 m.m.

MAITINIMO RITMAS 2019-2020 

     PATVIRTINTA
     Lopšelio – darželio ,,Delfinas“ direktoriaus
     2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-3

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „DELFINAS“, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių lopšelyje – darželyje „Delfinas” (toliau – Ugdymo) įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, ugdymo ir maisto gaminimo paslaugų mokesčių nustatymo, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarką.
2.    Aprašas yra parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos  2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1-141 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-341 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos patvirtinimo“ 1 punkto priedo pakeitimo.
3.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

II. MOKESČIO UŽ MAITINIMO IR UGDYMO PASLAUGAS NUSTATYMAS

4.    Tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną 100 % Savivaldybės tarybos nustatytos dienos (paros) maitinimo kainos.
5. Tėvai (globėjai), kurių vaikai lanko Ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes , moka už pasirinktą maitinimų skaičių, išskyrus pietus, Aprašo 4 punkte numatytą mokesčio dydį.
6. Įstaigų vadovai, nepažeisdami dienos (paros) maitinimo normų, gali koreguoti atskirų maitinimų mokesčių dydį.
7. Už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą taikomas Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mėnesinis mokestis ugdymo reikmėms (medžiagoms, trumpalaikiam turtui bei kitoms su ugdymo proceso organizavimu susijusiomis priemonėms įsigyti), maisto gaminimo kaštams (virtuvės įrangos priežiūrai, atnaujinimui, elektros, vandens sąnaudoms, susijusioms su maisto gamyba ir kitoms smulkioms ūkinėms įstaigos reikmėms) padengti, išskyrus šeimas, kurios įrašytos į Vaikų teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

III. UŽMOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

8. Mokestis už vaiko maitinimą ir maisto gaminimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse neskaičiuojamas:
8.1. jei vaikas auga šeimoje, įrašytoje į Vaiko teisių skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ( pateikus Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą);
8.2. jeigu vaikas lanko specialiojo ugdymo grupę ir maitinimo paslauga nesinaudoja dėl sveikatos sutrikimų ( pateikus gydytojo pažymą ).
8.3. jeigu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas.
9. Mokestis už vaiko maitinimą ir maisto gaminimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse neskaičiuojamas jeigu vaikas lanko specialiojo ugdymo grupę ir maitinimo paslauga nesinaudoja dėl sveikatos sutrikimų ( pateikus gydytojo pažymą ).
10. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:
10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:
10.1.1. vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimo kopiją);
10.1.2. vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus pažymą iš teisėsaugos institucijos).
Visais 10.1. punkte išvardintais atvejais pateikiama vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopija.
10.2. vaiko gimimo liudijime nėra nurodyti tėvo duomenys (pateikus teismo sprendimo arba nutarties apie nenustatytą tėvystę kopiją);
10.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų ( pateikus vaikų gimimo liudijimo kopijas, pažymą iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) studijuoja);
10.4.  tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą (pateikus tai patvirtinančią pažymą);
10.5. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais);
10.6. vaikas auga Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose ir jam reikalinga švietimo pagalba ( pateikus įstaigos vadovo prašymą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją ).
11. Mokestis už vaiko maitinimą ir maisto gaminimą neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko Ugdymo įstaigos šiais atvejais:
11.1.dėl vaiko ligos ar gydymosi sanatorijoje (pateikus gydytojo pažymą);
11.2. mokinių atostogų metu (priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams);
11.3. tėvų kasmetinių atostogų metu (pateikus pažymą iš darbovietės);             
11.4. kai tėvai turi laisvas nuo darbo dienas (dirba pagal slenkantį darbo grafiką), (pateikus pažymą iš darbovietės).
12. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Ugdymo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.
13. Lengvata taikoma nuo prašymo bei dokumentų, patvirtinančių lengvatos taikymą, pateikimo kitos dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
15Tėvams laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
16. Pasikeitus šeimos finansinei situacijai, tėvai raštu informuoja ugdymo įstaigos direktorių dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Ugdymo įstaigoje perskaičiavimo.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Užmokestis už vaiko išlaikymą savivaldybės Ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, turi būti sumokėtas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos.
18. Tėvai norintys pasirinkti vaikų, lankančių priešmokyklinio ugdymo grupę, maitinimo skaičių per dieną turi parašyti prašymą įstaigos direktoriui.
19. Grupių auklėtojai sudaro kasdieninio vaikų lankymo apskaitos tabelius. Kartu su dokumentais, pateisinančiais praleistas dienas, juos atiduoda sekančio mėnesio pirmą darbo dieną  slaugytojui.
20. Grupių auklėtojai atsako už teisingą vaikų lankymo žymėjimą apskaitos tabeliuose ir pateisinamųjų dokumentų surinkimą laiku.
21. Slaugytojas atsako už teisingą vaikų skaičiaus žymėjimą valgiaraščiuose-reikalavimuose, registruoja ir sega į bylas pažymas dėl ligos, išduotas gydymo įstaigų, sutikrina praleistų dienų skaičių vaikų lankymo apskaitos tabeliuose ir perduoda lopšelio-darželio buhalterijai.
22. Sąskaitininkass, gavęs vaikų lankymo apskaitos tabelius, skaičiuoja tėvų mokestį, išrašo mokėjimo kvitus.
23. Lopšelio-darželio buhalterijoje saugomi vaikų lankomumo apskaitos tabeliai kartu su pažymomis, pateisinančiomis praleistas dienas, išskyrus pažymas dėl ligos, ir tėvų mokesčio už vaikų išlaikymą apskaitos žiniaraščiai.
24. Lopšelio-darželio buhalterijoje saugomi tėvų prašymai ir pateisinamieji dokumentai dėl tėvų mokesčio lengvatų.
25. Sąskaitininkas, skaičiuodamas tėvų mokestį už vaikų lankytas dienas, vadovaujasi šia tvarka ir įstaigos įsakymais, kuriuose nurodyta vaikų vardai, pavardės, grupės, lengvatos dydis ir priežastis.
Už tvarkos vykdymą atsakingi lopšelio-darželio vyriausias buhalteris, slaugytojas, sąskaitininkas ir grupių auklėtojai.

Už tvarkos vykdymo kontrolę ir mokesčių surinkimą laiku atsakingas įstaigos direktorius. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų.

________________________________